Event Twitter

Tüzük - MercanYazılım.NET-Kurumsal Web Uygulaması
Hakkımızda

Tüzük

KOCAELİ  ÇÖLYAK  VE  PKU  YAŞAM DERNEĞİ
                                   DERNEĞİ      TÜZÜĞÜ
         Derneğin Adı ve Merkezi
        Madde    1- Derneğin  Adı: ‘’ KOCAELİ   ÇÖLYAK   VE   PKU   YAŞAM  DERNEĞİ ’’ dir.
        Derneğin   merkezi   İZMİT/KOCAELİ’  dir.
        Dernek,  yurt    içinde   ve   yurt   dışında  şube açabilir.
        Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için Dernekçe Sürdürülecek  Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı
       Madde  2- Derneğin amacı, Çölyak   ve  Fenilketonüri   (PKU) hastası olan kişilerle ailelerini bir araya toplayarak birbirleri ile tanışmalarını, arkadaşlık sürdürmelerini , aralarında dayanışmayı teşvik etmek, çölyak ve fenilketonürili olan  çocuk           , genç ve yetişkinlerin diyet uygulamaları konusunda yeni gelişmeleri izlemek , diyet ürünleri ve tedavi için gerekli ,ilaç ve mamalar ve bunların kullanımı konusunda tedavi kurumları ile bu ürün, ilaç ve mamaların üretim ve dağıtımını yapan firma ve kurumlarla ortak çalışmalar yürütmek, Çölyak ve Fenilketonüri  tedavileri ile İnsani yaşamlarını sürdürebilmeleri için Fenilketonüri ve Çölyak hastalar ile Ailelerine her türlü Maddi ve Manevi yardımda bulunmak , Hastaların gerekli tahlil ve tedavilerinin bulundukları ilde yapılabilmesini sağlamak, bu durum sağlanabileceği zamana kadar ise il dışı kontrol ve tahlil tetkiklerinde yardım sağlamak, Ailelerin çocuklarının Doktorlar  tarafından verilen kontrol ve diyet programlarına uymalarına destek olmak, Çölyak lı ve Fenilketonüri li olan bireylerin tedavi ve yaşama uyumları konusunda eğitim çalışmaları yapmak , hastalık nedeniyle özürlü duruma düşenler için özel eğitim projeleri hazırlamak ve yürütmek, bu kişilerin iş becerileri, kültür, sosyal ve sportif yönlerden gelişmelerini , mesleki ve sosyal rehabilitasyonlarını sağlamak için tedbirler almaktır. Bu amaçları gerçekleştirmek için  Dernek aşağıdaki çalışmaları yürütür.
                    Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
         1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 
        2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
        3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
       4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
      5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
      6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
      7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
      8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
      9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
      10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
      11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
      12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek
        13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
        14-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
        15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
       16-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak, benzer amaçlı derneklerden ,işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,

        Derneğin Faaliyet Alanı
        Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında sağlık alanında  faaliyet gösterir.
        Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
        Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
            Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
            Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
            Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
            Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları
şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 
            Üyelikten Çıkma
            Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
          Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
            Üyelikten Çıkarılma
            Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
            1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
            2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
            3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
            4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
          5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
          Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
            Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.